ไทย
อังกฤษ
ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  [วันที่ : 18-12-2557 ]   
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการอบรมการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการฯ”  [วันที่ : 18-12-2557 ]   
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชน  [วันที่ : 15-12-2557 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมทดสอบผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี  [วันที่ : 01-12-2557 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใช้สำหรับอ้างอิงความสอดคล้องในการเขียนโครงการ  [วันที่ : 06-10-2557 ]
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน  [วันที่ : 12-09-2557 ]
ขอความนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ : 29-08-2557 ]
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

กำหนดรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 03-12-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  [วันที่ : 09-01-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี จัดแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์ ครั้งที่ 37”  [วันที่ : 18-12-2557 ]   
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557  [วันที่ : 11-12-2557 ]
บรรยากาศการรายงานตัวและซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28  [วันที่ : 11-12-2557 ]
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  [วันที่ : 08-12-2557 ]
อบรมการจัดการความรู้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่ดี  [วันที่ : 08-12-2557 ]
อาจารย์และนักวิจัย คลินิกเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของหน่วยงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  [วันที่ : 08-12-2557 ]
การประกวด MISTER & MISS RMUTI AND MISS QUEEN RMUTI CONTEST 2014  [วันที่ : 03-12-2557 ]
เวทีพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14  [วันที่ : 03-12-2557 ]
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร(SWOT ANALYSIS)  [วันที่ : 26-11-2557 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  [วันที่ : 26-11-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  [วันที่ : 18-12-2557 ]   
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
โครงการอบรม เรื่อง "การติดตั้งและบริหาร Mail Server" วันที่ 22 กันยายน 2557  [วันที่ : 23-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา วันที่ 8-9 กันยายน 2557  [วันที่ : 08-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้ ครั้งที่ ๒  [วันที่ : 17-12-2557 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง  [วันที่ : 17-12-2557 ]
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 16-12-2557 ]
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 16-12-2557 ]
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 16-12-2557 ]
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2  [วันที่ : 16-12-2557 ]
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 12-12-2557 ]
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 12-12-2557 ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 11-12-2557 ]
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 11-12-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมินสมรรถนะการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [วันที่ : 19-12-2557 ]   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 17-12-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป  [วันที่ : 09-12-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 24-11-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ติดต่อศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  [วันที่ : 25-07-2556 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ IP PHONE หน่วยงานภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-09-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ธ.ค. 8-9 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556
ธ.ค. 18 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  560
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  128,851
 เยี่ยมชมปีนี้ :  667,971
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  853,244
 IP :  54.145.182.50
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand