ไทย
อังกฤษ
ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ประจำปีการศึกษา 2556 กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต  [วันที่ : 11-11-2557 ]
เชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญ พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  [วันที่ : 31-10-2557 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใช้สำหรับอ้างอิงความสอดคล้องในการเขียนโครงการ  [วันที่ : 06-10-2557 ]
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน  [วันที่ : 12-09-2557 ]
ขอความนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ : 29-08-2557 ]
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
แจ้งกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 19-11-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติงานที่ดี  [วันที่ : 21-11-2557 ]   
คณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมกิจการวิทยาเขตกาฬสินธุ์ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน  [วันที่ : 21-11-2557 ]   
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการบรรยาย เรื่องมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก  [วันที่ : 11-11-2557 ]
การประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 11-11-2557 ]
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  [วันที่ : 10-11-2557 ]
บรรยากาศการเลือกงกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 07-11-2557 ]
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนโครงการศิลปะวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ : ประเพณีลอยกระทง  [วันที่ : 06-11-2557 ]
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค  [วันที่ : 05-11-2557 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจากสโมสรโรตารี่ จำนวน 10,000 บาท  [วันที่ : 30-10-2557 ]
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา“ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2557  [วันที่ : 27-10-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
โครงการอบรม เรื่อง "การติดตั้งและบริหาร Mail Server" วันที่ 22 กันยายน 2557  [วันที่ : 23-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา วันที่ 8-9 กันยายน 2557  [วันที่ : 08-09-2557 ]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน  [วันที่ : 26-08-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]   
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
ราคากลาง จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 14-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 06-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรให้สีธรรมชาติและพันธุ์ไม้หอมหายากภาคอีสาน จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 29-05-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศาลาธรรม จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 05-03-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  [วันที่ : 04-02-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 27 อัตรา  [วันที่ : 12-11-2557 ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557  [วันที่ : 04-11-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 04-11-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ติดต่อศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  [วันที่ : 25-07-2556 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ IP PHONE หน่วยงานภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-09-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
พ.ย. 4 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 255717.00 น. เป็นต้นไป
พ.ย. 3 ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 09.00 น. - 15.00 น.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  4,240
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  126,014
 เยี่ยมชมปีนี้ :  486,566
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,841
 IP :  174.129.76.87
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand