ไทย
อังกฤษ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 02-07-2558 ]
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ทางเว็บไซต์ www.sila5.com  [วันที่ : 30-06-2558 ]
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  [วันที่ : 29-06-2558 ]
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  [วันที่ : 04-06-2558 ]
ห้องสมุดเปิดให้บริการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [วันที่ : 15-05-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560  [วันที่ : 07-05-2558 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเนองานวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [วันที่ : 01-05-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2557  [วันที่ : 06-06-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 02-06-2558 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 03-07-2558 ]   
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 25-05-2558 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเว้ ประเทศเวียดนาม  [วันที่ : 03-07-2558 ]   
หัวหน้างานบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-06-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมกับบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  [วันที่ : 22-06-2558 ]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิงรุกรายการรัฐสภาของเราสัญจร  [วันที่ : 19-06-2558 ]
คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการ “การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ”  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 15-06-2558 ]
แสดงความยินดีนักศึกษาคว้ารางวัลการนำเสนอ Best of Excellence Award ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค  [วันที่ : 15-06-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [วันที่ : 05-06-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีสังคม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ  [วันที่ : 01-07-2558 ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา”  [วันที่ : 01-07-2558 ]
วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสูง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนชัย  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการบูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยฯ  [วันที่ : 24-06-2558 ]
การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารเสริมชีวนะด้วยจุลินทรีย์เพื่อใช้การผลิตสุกรในเกษตรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์”  [วันที่ : 23-06-2558 ]
"เทคนิคการผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค กระบือ" รุ่นที่ 18  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสาวไหม ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายในอำเภอคำม่วง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558  [วันที่ : 05-07-2558 ]   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  [วันที่ : 03-07-2558 ]   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร  [วันที่ : 26-06-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558  [วันที่ : 19-06-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ม.ค. 12 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยระบบรับตรง
มิ.ย. 18 ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและ การทำผลงานทางวิชาการ”
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  486
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  21,402
 เยี่ยมชมปีนี้ :  898,665
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  145,936
 IP :  54.198.69.193
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand