ไทย
อังกฤษ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]   
ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ในดินแดนเมืองน้ำดำ กับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม “ไปเช้า-กลับดึก” เปิดมุมมองใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]   
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าอบรม “หลักสูตรการเตรียมตัวสมัครงาน (Job Preparation)”  [วันที่ : 02-04-2558 ]
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย  [วันที่ : 20-03-2558 ]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4  [วันที่ : 09-03-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558  [วันที่ : 05-03-2558 ]
ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับบริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน  [วันที่ : 09-03-2558 ]
แจ้งการย้ายระบบการให้บริการเมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 16-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  [วันที่ : 06-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี  [วันที่ : 06-02-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 31-03-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2558  [วันที่ : 07-04-2558 ]
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 4 มุมเมือง และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร  [วันที่ : 07-04-2558 ]
"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office Word" วันที่ 1 เมษายน 2558  [วันที่ : 10-04-2558 ]
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา  [วันที่ : 07-04-2558 ]
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยีสังคมจัด "โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"  [วันที่ : 02-04-2558 ]
วันที่ 26 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 27-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 27-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริยา เหล่าแสงสา และนางสาวกิจจา ขันทรักษ์ นักกีฬาที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง  [วันที่ : 17-03-2558 ]
พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค พร้อมกับกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ราชมงคลกาฬสินธุ์ ลานบุญลานธรรม หลวงตามหาบัว  [วันที่ : 11-03-2558 ]
รายงานผลการตรวจสอบภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 09-03-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที 19 ก.พ. 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-03-2558 ]
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมกับวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์  [วันที่ : 13-02-2558 ]
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558  [วันที่ : 11-02-2558 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  [วันที่ : 18-12-2557 ]
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

แจ้งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 09-03-2558 ]
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  [วันที่ : 06-02-2558 ]
แผนกงานวิทยบริกาารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://computer.ksc.rmuti.ac.th/ ,http://computer.ksc.rmuti.ac.th/comservice  [วันที่ : 02-02-2558 ]
การค้นหาหนังสือในระบบ E-Document ปี 2557  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 09-03-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 12-02-2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ม.ค. 12 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยระบบรับตรง
เม.ย. 9 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  119
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  78,099
 เยี่ยมชมปีนี้ :  665,084
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,582,978
 IP :  54.158.190.0
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand