ไทย
อังกฤษ
สกอ. เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลm Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558  [วันที่ : 20-08-2558 ]
รณรงค์การแต่งกายที่เหมาะสม บริเวณศาสนสถานและโบราณสถานต่างๆ  [วันที่ : 20-08-2558 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 02-07-2558 ]
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ทางเว็บไซต์ www.sila5.com  [วันที่ : 30-06-2558 ]
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  [วันที่ : 04-06-2558 ]
ห้องสมุดเปิดให้บริการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [วันที่ : 15-05-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560  [วันที่ : 07-05-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 06-08-2558 ]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 28-07-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัุดการธุรกิจค้าปลีก รอบ 2  [วันที่ : 28-07-2558 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2557  [วันที่ : 06-06-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 02-06-2558 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 10-07-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 25-05-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาแนะแนวเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 26-08-2558 ]
พิธีทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-08-2558 ]
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558  [วันที่ : 20-08-2558 ]
บรรยากาศการพบปะพูดคุยจากท่านศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภาฯ มทร.อีสาน  [วันที่ : 20-08-2558 ]
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  [วันที่ : 14-08-2558 ]
โครงการส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรมและวินัยในการปฎิบัติงานของบุคลากร  [วันที่ : 11-08-2558 ]
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน  [วันที่ : 11-08-2558 ]
ุโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [วันที่ : 07-08-2558 ]
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [วันที่ : 07-08-2558 ]
ตรวจสุขภาพน้องใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 06-08-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]   
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]   
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  [วันที่ : 28-08-2558 ]   
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]   
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา  [วันที่ : 26-08-2558 ]
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 27-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  [วันที่ : 20-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ  [วันที่ : 01-07-2558 ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา”  [วันที่ : 01-07-2558 ]
วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-06-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2558  [วันที่ : 27-08-2558 ]   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  [วันที่ : 24-08-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 24-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 19-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ : 19-08-2558 ]
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558  [วันที่ : 21-08-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว  [วันที่ : 18-08-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการ  [วันที่ : 11-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง นิติกร  [วันที่ : 11-08-2558 ]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ป.โท การบัญชี  [วันที่ : 11-08-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ส.ค. 25 ทำบุญตักบาตรหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารบริการกลาง หอพักสวัสดิการนักศึกษา เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ส.ค. 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  598
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  88,468
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,108,682
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  355,932
 IP :  54.147.44.93
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand