ไทย
อังกฤษ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท แก่บิดา-มารดา ผู้รับผลประโยชน์  [วันที่ : 29-01-2558 ]   
ขอแสดงความยินดีกับท่านศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  [วันที่ : 27-01-2558 ]   
งานบริการการศึกษา รับสมัครผู้มีความสามารถเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน โปงลาง แคน พิน โหวด ซอ  [วันที่ : 16-01-2558 ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ  [วันที่ : 16-01-2558 ]
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชน  [วันที่ : 15-12-2557 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมทดสอบผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี  [วันที่ : 01-12-2557 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใช้สำหรับอ้างอิงความสอดคล้องในการเขียนโครงการ  [วันที่ : 06-10-2557 ]
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน  [วันที่ : 12-09-2557 ]
ขอความนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ : 29-08-2557 ]
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้น ไม่เข้าอยู่พัก ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 15-01-2558 ]
กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-01-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 19-01-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการจิตอาสาค่ายพัฒนาโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  [วันที่ : 27-01-2558 ]   
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานและรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี 2558  [วันที่ : 22-01-2558 ]
ประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-01-2558 ]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ V-NET ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-01-2558 ]
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 22-01-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สานรักสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ  [วันที่ : 20-01-2558 ]
ภาพบรรยากาศพิธีปิดงานกีฬากล้องเกมส์ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น.  [วันที่ : 12-01-2558 ]
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ “กล้องเกมส์” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2558  [วันที่ : 12-01-2558 ]
บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 29-12-2557 ]
รศ.ดร.สายตา บุญโฉม คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม พร้อมกับคณาจารย์ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านรองอธิการบดีฯ  [วันที่ : 29-12-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  [วันที่ : 18-12-2557 ]
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
โครงการอบรม เรื่อง "การติดตั้งและบริหาร Mail Server" วันที่ 22 กันยายน 2557  [วันที่ : 23-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา วันที่ 8-9 กันยายน 2557  [วันที่ : 08-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 24 อัตรา  [วันที่ : 06-01-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 05-01-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

แผนกงานวิทยบริกาารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://computer.ksc.rmuti.ac.th/ ,http://computer.ksc.rmuti.ac.th/comservice  [วันที่ : 30-01-2558 ]   
การค้นหาหนังสือในระบบ E-Document ปี 2557  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ติดต่อศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  [วันที่ : 25-07-2556 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ IP PHONE หน่วยงานภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-09-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ธ.ค. 25 ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8,691
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  247,629
 เยี่ยมชมปีนี้ :  247,626
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,165,532
 IP :  54.145.173.91
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand