ไทย
อังกฤษ
ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558  [วันที่ : 05-03-2558 ]   
ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับบริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน  [วันที่ : 03-03-2558 ]   
แจ้งการย้ายระบบการให้บริการเมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 16-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  [วันที่ : 06-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี  [วันที่ : 06-02-2558 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี ฉบับปรับปรุงครั้ง 1/2558  [วันที่ : 05-02-2558 ]
ขอแสดงความยินดีกับท่านศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  [วันที่ : 27-01-2558 ]
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชน  [วันที่ : 15-12-2557 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมทดสอบผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี  [วันที่ : 01-12-2557 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใช้สำหรับอ้างอิงความสอดคล้องในการเขียนโครงการ  [วันที่ : 06-10-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย  [วันที่ : 02-02-2558 ]
นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้น ไม่เข้าอยู่พัก ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 15-01-2558 ]
กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-01-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 19-01-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

วันนี้(3 มีนาคม 2558) บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมกับบุคลากรจากบริษัทฯ นำอาหารมามอบให้กับวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-03-2558 ]   
วันที่ 2 มี.ค. 2558 ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้ามอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือ  [วันที่ : 03-03-2558 ]   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 น. พายุพัดเข้าถล่มวิทยาเขตกาฬสินธุ์ สภาพความเสียหาย 90 %  [วันที่ : 03-03-2558 ]   
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ประจำปี 2557  [วันที่ : 06-02-2558 ]
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานภาพครอบครัว และความเป็นอยู่ นักศึกษาที่ยื่นสมัครทุนการศึกษาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ แบบให้เปล่า  [วันที่ : 02-02-2558 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท แก่บิดา-มารดา ผู้รับผลประโยชน์  [วันที่ : 12-02-2558 ]
โครงการจิตอาสาค่ายพัฒนาโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  [วันที่ : 27-01-2558 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานและรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประจำปี 2558  [วันที่ : 22-01-2558 ]
ประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-01-2558 ]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ V-NET ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-01-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที 19 ก.พ. 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-03-2558 ]   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมกับวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์  [วันที่ : 13-02-2558 ]
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558  [วันที่ : 11-02-2558 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  [วันที่ : 18-12-2557 ]
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  [วันที่ : 26-02-2558 ]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัอเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558  [วันที่ : 23-02-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2558  [วันที่ : 23-02-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 24 อัตรา  [วันที่ : 18-02-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  [วันที่ : 06-02-2558 ]
แผนกงานวิทยบริกาารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://computer.ksc.rmuti.ac.th/ ,http://computer.ksc.rmuti.ac.th/comservice  [วันที่ : 02-02-2558 ]
การค้นหาหนังสือในระบบ E-Document ปี 2557  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 12-02-2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ติดต่อศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  [วันที่ : 25-07-2556 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด   
 
ธ.ค. 25 ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1,772
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,942
 เยี่ยมชมปีนี้ :  494,154
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,412,055
 IP :  54.167.138.172
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand