thai  english

Get Adobe Flash player

Login Form

ศูนย์แก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโค-กระบือ  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  

มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์   
เปิดบริการวิชาการ: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง เทคนิคการผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ รุ่นที่ 10  

วันที่  2-4 สิงหาคม 2555 ณ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

1. ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำเชื้อ
2. ผศ. ดร.สมจิตร์ กันธาพรม  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาการผสมไม่ติด
3. ผศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรหมโคตร ผู้เชี่ยวชาญสรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์
4. อ.ดร.กันทิมา ศิริสันติเมธาคม  ผู้เชี่ยวชาญการตรวจและวินิจฉัยพยาธิสภาพจากสัตว์
5. อ.ดร.คคนางค์ รัตนานิคม  ผู้เชี่ยวชาญการตรวจและวินิจฉัยพยาธิสภาพจากสัตว์
6. อ. ชโลธร อัมพร    ผู้เชี่ยวชาญการผสมเทียม และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
7. อ.น.สพ.วสันต์ ป้อมเสมา ผู้เชี่ยวชาญสรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์
8. อ.น.สพ.จีรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน์   ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโค-กระบือ
9. อ. ศราวุธ ดวงมะวงศ์      ผู้เชี่ยวชาญการผสมเทียม
10. อ. ส.พญ.วิลาสินี ศรีแสนยงค์  ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโค-กระบือ 
11. นายอิสรภาพ เรียนแก่นสาร  เชี่ยวชาญด้านการผสมเทียมโค-กระบือ
12.นายวัชรินทร์ ปัดศรี  ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโค-กระบือ
13. นางสาวขนิษฐา สิริโย   ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโค-กระบือ

                                                 

ที่ปรึกษา       รศ. ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์     รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                    ดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์                    นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ค่าบริการฝึกอบรม พร้อมค่าอาหาร และที่พัก  ท่านละ 5,000 บาท (รับจำนวน 15 ท่าน ไม่จำกัด ความรู้ อายุ เพศ)

สนใจติดต่อ 08-9715-5133  ผศ.ดร.สมจิตร์ กันธาพรม      หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หมายเลขบัญชี 404-0-84844-6ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์  
ชื่อบัญชี นายสมจิตร์ กันธาพรม น.ส.ชโลธร อัมพร นายวิชัย แสงวงค์รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.ksc.rmuti.ac.th,    www.cowasia.com และ   www.kapomka.com
 
 

 วัน-เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
2 สิงหาคม  2555  
9.00 - 09.30 พิธีเปิด โดย รองอธิการบดี
09.30 - 10.30 บรรยายพิเศษ:ความจำเป็นของเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ต่อกระบวนการผลิตสัตว์ในประเทศไทย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  
10.45 – 12.00 บรรยาย:  กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ผศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์
13.00 - 20.00 ภาคปฏิบัติ:บรรยายแนะนำอุปกรณ์ผสมเทียม และฝึกคลำ-สอดมดลูกโค อ. ศราวุธ, อ. ชโลธร
นายอิสรภาพ, นายทนงศักดิ์
3 มิ.ย 2555  
6.00-8.30 ภาคปฏิบัติ:กระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในโค-กระบือเบื้องต้น ผศ.ดร.สมจิตร์
08.30 - 10.15 บรรยาย:กลไกการทำงานของฮอร์โมนที่สำคัญในระบบสืบพันธุ์เพศผู้-เมีย ผศ.ดร.สมจิตร์
10.30 - 12.00 ภาคปฏิบัติ:การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อในห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ 
13.00-20.00 ภาคปฏิบัติ:ฝึกสอดอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย อ. ศราวุธ, อ. ชโลธร
นายอิสรภาพ, นายทนงศักดิ์
4  สิงหาคม  2555  
06.30-8.00 ภาคปฏิบัติ:ฝึกทักษะ การฉีดยาและใช้ฮอร์โมน ผศ.ดร.สมจิตร์
8.30-12.00 บรรยาย:เทคนิคการใช้ยารักษาโรคทั่วไปในโคกระบือ ผศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์
อ. ศราวุธ
13.00-16.00 ภาคปฏิบัติ:สอบภาคปฏิบัติ
16.00-18.00 เสวนาโต๊ะกลม แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ปิดการอบรม
วิทยากรทุกท่าน

 
 
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมต้อง “รักษาได้    ใช้ฮอร์โมนเป็น    เก่งผสมเทียม”